Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING VOOSE KÕRTS

1 ÜHING JÄRGIB OMA TEGEVUSES ALLJÄRGNEVAID PÕHIMÕTTEID
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi “Ühing”) nimeks on MITTETULUNDUSÜHING VOOSE KÕRTS (lühendatult MTÜ VOOSE KÕRTS).
1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Voose küla, Anija vald, 74401 Harjumaa.
1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest.
1.4 Ühing on loodud suure ajaloolise väärtusega Voose Kõrtsi hoone taastamiseks ning sinna hariduskeskuse loomiseks Eesti ajaloo ja kultuuri tutvustamiseks eestlastele ja välismaalastele.
1.4.1 Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

 • liikmete hääleõiguse võrdsus;
 • liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
 • liikmete õigus Ühingust välja astuda;
 • liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.

1.4.2 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.5 Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtta kohustusi, tal on oma vara, iseseisev bilanss ning oma sümboolika.
1.5.1 Ühingu vara tekke allikateks on:

 • vabatahtlikud sissemaksed, kingitused ja annetused nende füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, kes soovivad toetada Ühingut tema eesmärkide täitmisel;
 • riiklikud ja rahvusvahelised fondid, kohaliku omavalitsuse eraldatud vahendid;
 • Ühingu majandustegevusest tekkiv kasum;
 • muud allikad, mis ei ole vastuolus Ühingu põhikirja ning seadustega.

1.6 Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab Ühingu kohustuste täitmise eest vaid tasutud liikmemaksu (sisseastumismaksu ja aastamaksude) ulatuses.
1.7 Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.8 Ühingu majandusaasta algus on 1. jaanuaril ja lõpp 31. detsembril.
1.9 Ühingu töökeeleks on eesti keel.

2 LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Kui käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti, võib Ühingu liikmeks olla iga juriidiline või füüsiline (füüsilise isiku vanus vähemalt 18a.) isik, kes tunnustavad ühingu põhikirja, on nõus edendama ühingu tööd, aitavad kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu.
Ühingu tegevliikmeteks on automaatselt kõik asutajaliikmed. Liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus 1 kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Juhatus peab liikmete registrit.
2.2 Üldkoosolek võib erandkorras ja lihthäälteenamusega ühingu liikmeks vastu võtta ka punkti
2.1 nõudmistele mittevastavaid isikuid.
2.3 Liikmetel on õigus:

 • osaleda Ühingu koosolekutel;
 • valida Ühingu juhatust ning revisjonikomisjoni;
 • kandideerida Ühingu juhatusse ja/või revisjonikomisjoni;
 • saada teavet ühingu tegevuse tulemuste kohta;
 • astuda ühingust välja;
 • osaleda juhatuse koosolekul juhul, kui koosolekut ei ole kuulutatud kinniseks;
 • teha ettepanekuid Ühingu tegevuse tõhustamiseks;
 • osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
 • algatada Ühingu põhikirja muutmist vähemalt ühe kümnendiku Ühingu liikmete ühisavaldusega.
 • kasutada ühingu vara vastavalt põhikirjale ja kodukorrale

Juhatus rahuldab väljaastumise avalduse 1 kuu jooksul avalduse esitamise päevast /arvates/ alates. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, siis aastamaksu ei tagastata ning selle aasta eest kuulub liikmemaks tasumisele.
2.4 Kui ühingu juhatus ei ole mingil põhjusel võimeline sisseastumis- või lahkumisavaldust ettenähtud aja jooksul rahuldama, otsustab liikme sisse- või väljaastumise üldkoosolek.
2.5 Ühingu auliikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on erilisi teeneid külaelu edendamises ning kes on oluliselt kaasa aidanud ühingu eesmärkide saavutamisele ja keda üldkoosolek peab selle vääriliseks oma vastavasisulise otsusega.
2.6 Ühingu auliikmeks vastu võtmise või auliikme staatuse tühistamise otsustab üldkoosolek.
2.7 Ühingu auliige ei ole hääleõiguslik ega või olla valitud juhatuse ega revisjonikomisjoni liikmeks.
2.8 Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga ja aastamaksuga. Liikmed tasuvad sisseastumismaksu ja aastamaksu ühingu pangaarvele üldkoosoleku poolt kindlaks määratud suuruses ja tähtajaks.
2.9 Ühingu auliikmele sisseastumismaksu ja aastamaksu ei rakendata.
2.10 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata:

 • kui liige ei täida põhikirjaga sätestatud kohustusi;
 • liikme surma puhul;
 • kui liige on saanud hakkama vääritu teoga.

Liikme ühingust välja arvamise otsustab juhatus.
2.11 Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise küsimuse otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.12 Ühingu liige on kohustatud:

 • tundma ning täitma põhikirja järgseid nõudeid ja täitma ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
 • osalema ühingu töös, aitama kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele;
 • maksma ühingu liikmemaksu kindlaks määratud ajal ja suuruses;
 • mitte rikkuma ühingu mainet.

3 JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt 1 kord aastas.
3.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
3.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • ühingu ühinemine ja jagunemine;
 • põhikirja muutmine;
 • eesmärkide muutmine;
 • juhatuse liikmete määramine;
 • juhatuse või selle liikmete tagasikutsumine;
 • juhatuse pädevust ületades tehtud otsuse tühistamine;
 • muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
 • aastaaruande ja bilansi ning revisjoniaruande kinnitamine;
 • hinnangu andmine juhatuse tegevusele;
 • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

3.4 Üldkoosoleku otsused on avalikud ja avaldatakse Ühingu koduleheküljel.
3.5 Ühingu juhtorganiks on juhatus, kes üldkoosolekute vahelisel ajal esindab Ühingut ja kes juhib Ühingu põhikirjalist tegevust ja täidab käesoleva põhikirjaga talle pandud ülesandeid ning üldkoosoleku poolt delegeeritud õiguste ja kohustuste piires.
3.6 Üldkoosolek valib demokraatlikel valimistel salajasel hääletamisel kaheliikmelise juhatuse kolmeks aastaks; valib juhatuse liikmete seast Ühingu juhi. Ühingu juhatuse liikmeid saab
valida Ühingu liikmete seast. Juhatuse volituse aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.
3.7 Juhatuse ülesanded:

 • Ühingu esindamine nii Voose külas, kui väljaspool seda;
 • Ühingu liikmete informeerimine oma tegevusest;
 • Ühingu liikmete info haldamine;
 • valmistada ette ja kokku kutsuda üldkoosolekuid;
 • korraldada Ühingu käsutuses oleva vara valdamist ja kasutamist;
 • korraldada Ühingu rahaliste vahendite käsutamist üldkoosoleku poolt kehtestatud korras;
 • korraldada juhatuse koosolekuid vähemalt 2 korda poolaasta jooksul;
 • muud Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevad ülesanded.

3.8 Üldkoosoleku otsusega võib poolte kokkuleppel Ühingu juhatusele anda täiendavaid ülesandeid.
3.9 Juhatus teatab oma otsustest liikmetele, kas suuliselt või kirjalikult, ühe nädala jooksul.
3.10 Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
3.11 Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse koosolekul ühehäälselt. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik juhatuse liikmed.
3.12 Juhatuse liikmetel on õigus saada tagasivalituks.
3.13 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ning omab aruandekohustust üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
3.14 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes eraldi.
3.15 Juhatuse liikme tagasi kutsumiseks on vajalik vähemalt 50% ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek salajasel hääletusel. Juhatuse liikme tagasi kutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 50% koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.16 Tagasikutsumist võib algatada, kui seda nõuavad vähemalt 10% Ühingu liikmetest.
3.17 Tagasikutsumine tuleb vormistada kirjalikult ning esitada Ühingu juhatusele. Tagasikutsumisavalduse peab päevakorda võtma esitamisele järgneval üldkoosolekul
esimese päevakorrapunktina.
3.18 Juhatuse liikme tagasiastumise või ühingust välja arvamise korral valib üldkoosolek uue juhatuse liikme järgmisel korralisel või erakorralisel üldkoosolekul.

4 ÜLDKOOSOLEKU TÖÖKORD
4.1 Üldkoosoleku töö vormiks on koosolek.
4.2 Koosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus või projektijuht.
4.3 Korralisest üldkoosolekust tuleb juhatusel Ühingu liikmeid teavitada vähemalt 3 nädalat enne üldkoosoleku toimumist ning erakorralisest üldkoosolekust vähemalt 1 nädal enne. Teavitamine käib läbi Ühingu kodulehekülje, meililisti või e-posti, posti või telefoni teel.
4.4 Koosoleku kokkukutsujal on õigus koosolek kuulutada kinniseks. Kinnise koosoleku ajal võivad koosoleku ruumis viibida vaid Ühingu liikmed ning koosoleku kokkukutsujalt selleks loa saanud inimesed.
4.5 Üldkoosolekuid juhatab üks juhatuse liikmeist.
4.6 Juhatus võib soovi korral valida üldkoosolekut juhatama ka teisi Ühingu liikmeid.
4.7 Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on lihtkirjalike volituste alusel esindatud vähemalt 50% ühingu liikmeist. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui konkreetse juhu kohta pole põhikirjas sätestatud teisiti. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Ühingu liikmetest.
4.8 Hääletada saab otsuse poolt, vastu või jääda erapooletuks.
4.9 Hääletamine Üldkoosolekul on avalik, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.
4.10 Kõik koosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased.
4.11 Üldkoosoleku kokkukutsuja võib otsustada, et hääletus on salajane, kui seda nõuab vähemalt 5 Ühingu liiget.
4.12 Kõiki üldkoosolekuid protokollitakse ja vastuvõetud otsused vormistatakse eraldi aktina.
4.13 Üldkoosoleku protokoll ja otsused peavad olema tehtud kättesaadavaks kümne tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

5 MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1 Ühingu vara tekib liikmete sisseastumismaksudest, aastamaksudest ja muudest maksetest, kingitustest ja annetustest nende füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, kes soovivad toetada. Ühingut tema eesmärkide täitmisel, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest, kohaliku omavalitsuse poolt eraldatud vahenditest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust ning muudest laekumistest.
5.2 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
5.3 Vara valdamist, kasutamist ja säilimist ning rahaliste vahendite käsutamist korraldab Ühingu juhatus põhikirjaliste ülesannete täitmiseks kooskõlas õigusaktide ja kehtestatud korraga.

6 TEADETE AVALIKUSTAMINE
6.1 Juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude ühingu organite teated ühingu liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.
6.2 Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka globaalsete, üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

7 KONTROLL JA REVIDEERIMINE
7.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni ning võib määrata ka audiitorkontrolli. Revisjoni volituste aja ning selleks ajaks valitavate revisjonikomisjoni liikmete arvu otsustab üldkoosolek.
7.2 Revisjonikomisjoni liige ei pea olema Ühingu liige.
7.3 Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse.
7.4 Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
7.5 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8 LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
8.1 Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2 Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
8.3 Ühingu likvideerijaks on juhatus.
8.4 Ühingu likvideerimisel antakse ühingu vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele, selle puudumisel riigile või kohalikule omavalitsusele.

9 LÕPPSÄTTED
9.1 Käesolev põhikiri on vastu võetud Mittetulundusühingu VOOSE KÕRTS asutamiskoosolekul 18. juunil 2010.a.
9.2 Käesolev põhikiri jõustub selle vastuvõtmisel ning Ühing alustab oma iseseisvat tegevust Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.